Fornminnesinv händelselogg

FORNMINNESINVENTERING

Vi har utfört fältuppdrag inom många områden som rör systematisk rekognosering efter forn- och kulturlämningar. Under senare år framför allt i Norrland. Här följer några exempel på vad vi fann där.Ibland sammanfaller olika historiska skeden. En skogsarbetarekoja blev ruin under 1900-talet. Intill är en fångsgrop för älg. Den kan ha grävts för flera tusen år sedan.

Från 1800-talets mitt och framåt högg man till en början ut utvalda storträd. Från så kallad dimensionsavverkning är fortfarande kvar karakteristiska höga, grova tallstubbar.

Samtida med påbörjade ingrepp i skogslandskapet existerade fäbodar. En avlägsen fäbod brukades för sommarbeten men även mindre åkerytor röjdes. En skalmur från kanske 1800-talet minner om detta.